Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Евангелие , Holy Gospel


Воскресенья, 28 Μожет, 2017

Ин 17 : 1 – 13

Во время оно, возведе Иисус очи Свои на небо и рече: Отче, прииде час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя. Якоже дал еси Ему власть всякия плоти, да всяко, еже дал еси Ему, даст им живот вечный, се же есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога, и Егоже послал еси Иисус Христа. Аз прославих Тя на земли, дело соверших, еже дал еси Мне да сотворю. И ныне прослави Мя Ты, Отче, у Тебе Самого славою, юже имех у Тебе прежде мир не бысть. Явих имя Твое человеком, ихже дал еси Мне от мира. Твои беша, и Мне их дал еси, и слово Твое сохраниша. Ныне разумеша, яко вся, елика дал еси Мне, от Тебе суть. Яко глаголы, ихже дал еси Мне, дах им, и тии прияша, и разумеша воистинну, яко от Тебе изыдох, и вероваша, яко Ты Мя посла. Аз о сих молю, не о всем мире молю, но о тех, ихже дал еси Мне, яко Твои суть. И Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя, и прославихся в них. И ктому несмь в мире, и сии в мире суть, и Аз к Тебе гряду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, ихже дал еси Мне, да будут едино, якоже и Мы. Егда бех с ними в мире, Аз соблюдах их во имя Твое, ихже дал еси Мне, сохраних, и никтоже от них погибе, токмо сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость Мою исполнену в себе.


***   _______________   ***

Sunday, May 28, 2017

John 17 : 1 – 13

At that time, Jesus lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee: As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled. And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.