Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Евангелие , Holy Gospel


Воскресенья, 26 Μарт, 2017

Мк 9 : 17 – 31

Во время оно, человек некий прииде ко Иисусови, кланяяся Ему, и глаголя: Учителю, приведох сына моего к Тебе, имуща духа нема, и идеже колиждо имет его, разбивает его, и пены тещит, и скрежещет зубы своими, и оцепеневает, и рех учеником Твоим, да изженут его, и не возмогоша. Он же отвещав ему глагола: о, роде неверен, доколе в вас буду? Доколе терплю вы? Приведите его ко Мне. И приведоша его к Нему. И видев Его, абие дух стрясе его, и пад на земли, валяшеся, пены тещя. И вопроси отца его: колико лет есть, отнележе сие бысть ему? Он же рече: издетска. И многажды во огнь вверже его и в воды, да погубит его, но аще что можеши, помози нам, милосердовав о нас. Иисус же рече ему: еже аще что можеши веровати, вся возможна верующему. И абие возопив отец отрочате, со слезами глаголаше: верую, Господи, помози моему неверию. Видев же Иисус, яко срищется народ, запрети духу нечистому, глаголя ему: душе немый и глухий, Аз ти повелеваю, изыди из него и ктому не вниди в него. И возопив и много пружався, изыде, и бысть яко мертв, якоже мнозем глаголати, яко умре. Иисус же емь его за руку, воздвиже его, и воста. И вшедшу Ему в дом, ученицы Его вопрошаху Его единаго, яко мы не возмогохом изгнати его? И рече им: сей род ничимже может изыти, токмо молитвою и постом. И оттуду изшедше, идяху сквозе Галилею, и не хотяше, да кто увесть. Учаше бо ученики Своя и глаголаше им, яко Сын Человеческий предан будет в руце человечесте, и убиют Его, и убиен быв, в третий день воскреснет.


***   _______________   ***

Sunday, March 26, 2017

Mark 9 : 17 – 31

At that time, there came to Jesus a certain man, kneeling down to him, and saying, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit; And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not. He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me. And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it. For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.