Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Евангелие , Holy Gospel


Воскресенья, 23 Июль, 2017

Мф 9 : 27 – 35

Во время оно, преходящу Иисусови, по Нем идоста два слепца, зовуща и глаголюща: помилуй ны, Иисусе сыне Давидов. Пришедшу же Ему в дом, приступиста к Нему слепца, и глагола има Иисус: веруета ли, яко могу сие сотворити? Глаголаста Ему: ей, Господи. Тогда прикоснуся очию их, глаголя: по вере ваю буди вама. И отверзостася очи има, и запрети има Иисус, глаголя: блюдита, да никтоже увесть. Она же изшедша прослависта Его по всей земли той. Тема же исходящема, се, приведоша к Нему человека нема беснуема. И изгнану бесу, проглагола немый. И дивишася народи, глаголюще, яко николиже явися тако во Израили. Фарисее же глаголаху: о князи бесовстем изгонит бесы. И прохождаше Иисус грады вся и веси, учя на сонмищих их, и проповедая Евангелие Царствия, и целя всяк недуг и всяку язю в людех.


***   _______________   ***

Sunday, July 23, 2017

Matthew 9 : 27 – 35

At that time, when Jesus went forth, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel. But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.