Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Евангелие , Holy Gospel

Воскресенья, 19 Ηоябрь, 2017

Лк 12 : 16 – 21

Рече Господь притчу сию: человеку некоему богату угобзися нива, и мысляше в себе, глаголя: что сотворю, яко не имам где собрати плодов моих? И рече: се сотворю, разорю житницы моя, и большыя созижду, и соберу ту вся жита моя и благая моя. И реку души моей: душе, имаши многа блага, лежаща на лета многа, почивай, яждь, пий, веселися. Рече же ему Бог: безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебе, а яже уготовал еси, кому будут? Тако собираяй себе, а не в Бога богатея.


***   _______________   ***
Sunday, November 19, 2017

Luke 12 : 16 – 21

The Lord said this parable: The ground of a certain rich man brought forth plentifully: And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear.