Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Евангелие , Holy Gospel


Воскресенья, 1 Οктября, 2017

Лк 6 : 31 – 36

Рече Господь: якоже хощете да творят вам человецы, и вы творите им такожде. И аще любите любящыя вы, кая вам благодать есть? Ибо и грешницы любящыя их любят. И аще благотворите благотворящым вам, кая вам благодать есть? Ибо и грешницы тожде творят. И аще взаим даете, от нихже чаете восприяти, кая вам благодать есть, ибо и грешницы грешником взаим давают, да восприимут равная. Обаче любите враги вашя, и благотворите, и взаим дайте, ничесоже чающе, и будет мзда ваша многа, и будете сынове Вышняго, яко Той благ есть на безблагодатныя и злыя. Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть.


***   _______________   ***
Sunday, October 1, 2017

Luke 6 : 31 – 36

The Lord said: As ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them. And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil. Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.